Svenska Bandyförbundet spelregler för Rinkbandy

Spelregler för bandy, upplaga 13, reviderad av RDK och sammanställd i augusti 2023
Upplagd med tillstånd av Svenska Bandyförbundet.

Svenska Bandyförbundet
E-post: kommunikation@svenskbandy.sewww.svenskbandy.se

Kosa Sport
info@kosa.se

Länk till ursprungs-sidan:
https://foreningsinfo.svenskbandy.se/domare/regler-och-rutiner-2/regelboken

Länk för nedladdning av regelboken:
https://sbf-forening.fra1.digitaloceanspaces.com/uploads/SvBF-Regelbok-2023-2024.pdf

 

 

Benämningar och förkortningar

Förkortning     Namn

SBF ……………………… Svenska Bandyförbundet

TE …………………………. SBF’s Tävlingsenhet

SDF ……………………… Distriktsförbunden

TK ………………………… SBF’s Tävlingskommitté

SDF’s TK …………… Distriktens Tävlingskommittéer

RDK …………………….. SBF’s Regel- och Domarkommitté

SDF’s RDK ……….. Distriktens Domarkommittéer

DN ………………………… SBF’s Disciplinnämnd

EN …………………………. SBF’s Ekonominämnd

RF ………………………….. Riksidrottsförbundet

RIN …………………………. Riksidrottsnämnden (Idrottens högsta bestraffningsorgan)

TB …………………………… SBF:s tävlingsbestämmelser

Vad skiljer på bandy?

 1. Matchen spelas på plan med rinkmått. Alternativ ishockeyrink eller rink med bandysarg. Linjemarkeringen skiljer sig från bandymarkeringen.
 2. Högst 6 spelare får samtidigt vara på plan från varje lag, varav en måste vara målvakt. Spelarbyten får inte ske när spelet är avblåst utan endast ”flygande byten” är tillåtna. Vid skada eller efter mål får spelarbyte ske.
 3. Målvakten får inte vid utkast kasta bollen över mittlinjen. I Rinkbandy måste bollen träffa sarg eller spelare innan den passerat mittlinjen. Det räcker inte med att bollen träffar isen.
 4. Vid straffslags utförande får straffslagsläggaren spela bollen från straffpunkten och spelet fortsätter även efter skott vid retur från målvakt, sarg eller målställning.
 5. Vid förseelser från försvarande lag inom straffområdet (närmare mål än 8 m) som bestraffa med frislag, läggs bollen på närmaste frislagspunkt.
 6. Utvisningstiderna är 3 min eller resten av matchtiden. Vid utvisning resten av matchtiden, lindrig eller grov, är tiden utöver 3 min personligt straff. Ett lag, som får spelare utvisad, ska aldrig spela reducerat mer än under 3 min för spelarens utvisning. Ett lag kan inte vara reducerat på spelplanen med mer än 2 spelare samtidigt. Vid tredje utvisning tillämpas uppskjutet straff.
 7. Hookad klubba är tillåten.
 8. Vid frislag för försvarande lag inom eget straffområde behöver bollen ej spelas utanför straffområdet för att vara i spel. Bollen är spelbar, när den satts i rörelse för vilken annan spelare som helst.
 9. Vid felaktigt spelarbyte, om inte spelaren aktivt deltar i spelet, utvisas spelaren på 3 min.
 10. Vid mål på straffslag får inte felande lag sätta in en avbytare utan laget ska spela reducerat i 3 min.
 11. Allt tillbakaspel till egen målvakt (avsiktligt) är förbjudet och bestraffas med frislag från närmaste frislagspunkt.

 

Rinkbandy, eller bandy på rink, kan inte helt igenom ha samma regler som bandy på stor plan. Därför gäller följande tillägg: se Regel 1-17

            

Regel 1 - Spelplanen

Spelplan för rinkbandy

Spelet förläggs till spelplan enligt mått = ishockeyrink.

Ishockeyns linjemarkering används och detta betyder Röd linje = mittlinje.

Straffområde = Från sarg bakom mållinje, fram till en ”tänkt” linje i frislagscirklarnas ytterdiameter mot blå linje från sarg till sarg.

Straffslagspunkt = En punkt mitt på mittlinjen.

Frislagspunkter inom straffområdet = Inom varje straffområde finns två cirklar markerade. Mittpunkten på dessa cirklar utgör frislagspunkt för anfallande lag.

Tävlingspunkter i neutral zon = Då domaren, av någon anledning stoppar spelet då bollen befinner sig innanför straffområdet, ska tekning ske på närmaste tekningspunkt.

Regel 2 - Klubban

Hookad klubba är tillåten, men hookningen får inte överstiga 4 cm.

Klubban ska ha samma utformning och godkännande märke som en ”vanlig” bandyklubba.

Det åtkommer varje distrikt eller arrangör att besluta om spel med hookad klubba ska tillåtas.

Regel 3 - Antal spelare

Ett lag får ställa upp med högst 14 spelare, av vilka 2 ska vara målvakter (internationellt 15 spelare).

Ett lag får under match bestå av högst 6 spelare, varav 1 målvakt och 8 avbytare, varav en avbytarmålvakt.

Ett lag måste ställa upp med minst 4 spelare på spelarförteckningen, varav en måste vara målvakt.

Under match får högst 5 ledare (internationellt 6) befinna sig på spelarbänkarna (spelarbåset).

Spelarbyten får endast ske under pågående spel, ”flygande byten”, utom då spelare är skadad eller efter att mål har gjorts.

Regel 4 - Speltiden

Speltiden ska vara 2×25 min med 5 min paus. (Vid tävlingar där inte FIB är ansvarigt, kan arrangören fastställa annan speltid).

Regel 5 - Spelrättigheter

Spelare får inte deltaga eller ingripa i spelet då spelaren saknar klubba.

Spelare som fått sin klubba avslagen, får inte deltaga i spelet med någon av klubbdelarna.

Målvakten har rätt att kasta sig på isen för att stoppa bollen.

Spelare får inte avsiktligt kasta sig på isen för att stoppa bollen. Stoppar spelaren bollen eller fäller motspelare döms frislag och 3 min utvisning. Sker det inom straffområdet döms straffslag.

Regel 6 - Spel på bollen

Med klubban upp till egen axelhöjd är et tillåtet att stoppa, slå, ge riktning åt eller föra med sig bollen (i närkamp är för övriga spelare farliga slag strängt förbjudna, vid tävlingar där inte FIB är ansvarigt kan arrangören fastställa spel på bollen t ex knähöjd eller höfthöjd).

Det är tillåtet att med skridsko på isen, med kropp och skridskor, dock ej med arm, hand eller huvud, dirigera(sparka) bollen. Det är även tillåtet, om inte fara för övriga spelare kan uppstå, att hoppa upp från isen och stoppa eller försöka slå på bollen samt dirigera bollen.

Endast en dirigering eller spark är tillåten innan bollen spelas till annan spelare.

Det är otillåtet att spela bollen med arm, hand eller huvud samt klubba över egen axelhöjd. I närkamp är mot övriga spelare farliga slag strängt förbjudna. Överträdelse av regeln bestraffas med fri- eller straffslag.

Regel 7 - Spel på motspelare

Det är otillåtet att sparka, sätta krokben för, knuffa eller med hand, klubba slå eller hindra motspelare.

Det är även otillåtet att hålla fast en motspelare samt att kasta klubban mot spelaren eller bollen eller på annat sätt förgå sig mot spelets idé eller principer.

Det är inte tillåtet att avsiktligt slå på, stänga, lyfta, trycka, hålla fast eller på annat sätt hindra motspelaren från att använda sin klubba. Sker förseelsen med avgörande fördel ska felande spelare utvisas.

Det är otillåtet, om man inte har bollen inom spelhåll, att avsiktligt hindra en motspelare.

Det är tillåtet att i ett försök till att erövra bollen angripa en motspelare om spelaren har bollen, eller om bollen är inom spelhåll (kamp om boll). Kroppskontakt är tillåten på bollförande spelare axel mot axel.

Kropsskontakt får inte vara våldsam eller förknippad med skaderisk. Kroppskontakt är även tillåten med bröstet.

Kroppskontakt är inte tillåten om den genomförs vårdslöst, såsom med avsikt att skada, i hög hastighet eller med stor kraft (även frånvänd från bollföraren; rumpa/rygg) av utföraren mot bollföraren.

Det är heller inte tillåtet att sänka sin kroppsposition för att träffa med ett lågt angrepp i höft- eller knähöjd. Vid regelöverträdelse ska utförande spelare bestraffas med frislag mot sig om inte någon form av skaderisk förekommer enligt domarens bedömning. Sker angreppet med högre fart, men av sådan art att ingen skaderisk förekommer utvisas spelaren 3 min (se regel 16.4 a) för tilltaget.

Om uppenbar avsikt att skada, och/eller skaderisk föreligger, ska spelaren utvisas för resten av matchen (se regel 16.7 a).

En spelare som kliver in och angriper en motståndare i huvudet genom att gå in från sidan (”blinda sidan”) där bollförande spelare inte ser- och kan göra sig förberedd, ska anses ha utgjort angreppet med skaderisk, vilket renderar grovt matchstraff (se regel 16.7 a).

Alla former av angrepp mot huvudet är alltid förbjudna.

Avsiktliga tacklingar mot sarg måste beivras.

Överträdelse av regeln bestraffas med frislag, straffslag samt utvisning 3 min eller med matchstraff om förseelsen anses som brutal (skaderisk/betydande skaderisk).

Regel 8 - Godkännande av mål

Mål anses gjort, då bollen på ett korrekt sätt passerat hela mållinjen, ditförpassad av en motspelares klubba.

Mål i motståndarmålet kan inte göras direkt från målvaktsutkast.

Skulle målburen av någon anledning blivit förflyttad från sin plats, ska domaren döma mål, om bollen, enligt domarens uppfattning, skulle ha passerat mållinjen under tvärribban och mellan målstolparna, om målet befunnit sig i sitt rätta läge.

Mål godkänns också om bollen spelats in i eget mål.

Regel 9 - Att sätta bollen i spel

Bollen är i spel så länge den ej lämnat spelplanen.

Skulle bollen träffa nät eller annan utrustning som finns runt spelplanen och kommer in på planen är bollen fortfarande i spel.

Hörnslag förekommer inte.

Regel 10 - Offside

Offside förekommer inte.

Regel 11 - Målvakten

Målvakten får inte kasta bollen över mittlinjen, utan att träffat sarg eller spelare. Frislag (avvakta).

Målvakten får vid utkast inte ta emot bollen i retur från medspelare utan att bollen varit utanför straffområdet.

Målvakten får stoppa bollen innanför eget straffområde med vilken kroppsdel som helst, samt under 5 sek hålla bollen med hand samt med bollen i handen, under 5 sek förflytta sig inom eget straffområde. Regeln om 5 sek gäller också om målvakten, utan att hålla i bollen, har bollen under full kontroll.

Inom straffområdet får inte motspelare hindra målvakten i målvaktens arbete att sätta bolen i spel.

Om bollen hamnar på någon av målburarna är det målvaktens boll.

Regel 12 - Frislag

 1. felaktig utrustning
 2. felaktigt spelarbyte
 3. fel av målvakt, försvars- eller anfallsspelare
 4. fel vid utförande av frislag
 5. fel vid utförande av avslag
 6. misstänkt eller farligt beteende

Regel 13 - Frislags utförande

Förseelser inom eget straffområde ska bestraffas med frislag till anfallande lag. Bollen placeras på närmaste frislagspunkt.

Försvarsspelare ska då vara utanför avslagspunkternas cirklar.

Detta gäller även då försvarsspelare spelar bollen över sarg inom eget straffområde.

Vid utförande av frislag ska, när motpelarna befinner sig på plats inom 5 sek, inta 5 m avstånd till bollen. Om så inte sker ska spelaren utvisas.

Spelare som utför frislaget får inte spela bollen utan att bollen berört annan spelare.

Mål får göras direkt på frislag.

Vid frislag till försvarande lag inom eget straffområde behöver bollen ej spelas utanför straffområdet.

Regel 14 - Straffslag

Straffslag ska dömas för förseelser inom straffområdet där en spelare på ett brutalt, våldsamt eller farligt sätt angriper en motspelare.

Då en spelare tar bort en målsituation på ett ojust sätt.

Vid utdömt straffslag ska utvisning alltid ske.

Regel 15 - Utförande av straffslag

Vid utförande av straffslag placeras bollen mitt på mittlinjen och endast straffslagsläggaren och målvakten får befinna sig på ”straffplanshalvan”. Övriga spelare ska befinna sig bakom bakre blå linje. Vid signal, då straffslagsläggare sätter bollen i spel, får övriga spelare delta i spelet och försöka erövra bollen. Spelet fortsätter även efter retur från målvakt, målstänger eller sarg.

Bollen är i spel även om bollen träffar stolpar, ribba, sarg eller målvakt. Även straffskytt kan ta retur.

Vid utvisning i samband med straffslag får laget, om bollen spelas i mål, inte sätta in en spelare.

Spelet får ej sättas igång utan att domaren är klar över att inget missförstånd skett.

Som mål på straffslag tolkas att straffslagsläggaren eller annan spelare slår bollen i mål direkt eller på retur från målvakt eller målställning.

Mål på straffslag anses gjort om bollen inte lämnat straffområdet.

När mach ska avgöras med straffslag måste för att mål ska godkännas detta göras på direktskott.

Straffslagsläggaren har 10 sek på sig från det bollen sätts i spel till skott. Endast målvakt och straffslagsläggare deltar. Vid straffslag på ”övertid” är förföljelse ej tillåten. Inga returer tillåts.

Regel 16 - Varning och utvisning

Utvisning för regelbrott är 3 min eller resten av matchtiden. När en spelare ådragit sig 3 utvisningar får spelaren inte längre delta i matchen.

Om spelare utvisas lindrigt eller grovt matchstraff, får laget sätta in ersättare efter 3 min.

Ett lag kan inte vara reducerat på spelplanen med mer än 2 spelare samtidigt Utvisas en 3:e spelare så är straffet uppskjutet.

Spelaren som utvisas ska lämna spelplanen, men börjar inte avtjäna straffet förrän den först utvisade av de två som tidigare sitter på utvisningsbänken har avtjänat sitt 3-minutersstraff.

En spelare utvisas 3 min om spelaren inte iakttar gällande regler eller föreskrifter.

Brutalt angrepp ger grovt matchstraff direkt.

Om målvakt visas ut, markeras målvaktens utvisning av annan spelare, dock ej reservmålvakt.

Döms straffslag ska alltid felande spelare utvisas.

Regel 17 - Domaren

En match döms av 1 eller 2 domare. Vid 2 domare ska den mest meriterade domaren utses till huvuddomare, vars domslut är avgörande om domarna har olika uppfattning om ett domslut. I allt övrigt vad gäller reglernas tolkning gäller FIB;s 11-mannaregler.

Varukorg

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Få unika rabatter och de allra senaste nyheterna direkt på mailen!
Inget spam, vi lovar!

What Our Clients Say
527 recensioner